Wypadki komunikacyjne

ex lege wypadki komunikacyjne

W Polsce na skutek wypadków drogowych każdego roku traci życie parę tysięcy osób, a parędziesiąt tysięcy osób doznaje uszczerbku na zdrowiu. Ex Lege zajmuje się pomocą rodzinom ofiar wypadków drogowych oraz osobom poszkodowanym w wypadkach.

Z mocy prawa najbliższym członkom rodziny zmarłego należy się stosowne zadośćuczynienie za doznane krzywdy i psychiczne cierpienie na podstawie kodeksu cywilnego (art. 446 § 4 k.c.). W myśl tego artykułu o zadośćuczynienie po stracie bliskiej osoby mogą starać się małżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, a nawet konkubenci. Roszczącemu przysługuje również zwrot kosztów leczenia oraz zwrot kosztów pogrzebu (art. 446 § 1 k.c.). Na tym nie koniec, o rentę alimentacyjną może starać się osoba, względem której na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny (art. 446 § 2 k.c.). Jeśli natomiast wskutek śmierci zmarłego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej najbliższych członków rodziny można również ubiegać się o odszkodowanie (art. 446 § 3 k.c.).

Należy przy tym pamiętać, że roszczenia przedawniają się po 20 latach, jednakże do zdarzeń z przed 3 sierpnia 2008 r. stosuje się art. 448 k.c. w związku z art. 24 § 1 k.c..

Według prawa osobom, które doznały obrażeń ciała na skutek wypadku przysługuje odszkodowanie z tytułu art. 445 k.c. w związku z art. 444 k.c.. Poszkodowany otrzymuje jednorazowe zadośćuczynienie pieniężne za fizyczne i psychiczne cierpienie. Oprócz tego może domagać się zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji (art. 444 § 1 k.c.) oraz żądać renty na skutek całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy, która musi pokryć koszty życia poszkodowanego (art. 444 § 2 k.c.). Rentę można skapitalizować, jeśli poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a przyznanie mu jednorazowego świadczenia umożliwi mu wykonywanie innego zawodu (art. 447 k.c.).

Inną kwestią z kolei jest naprawienie szkody majątkowej, w tym szkody na pojeździe, gdzie mają zastosowanie art. 361-363 k.c.. Tego rodzaju roszczenia przedawniają się po upływie 3 lat.