RODO

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych przez EX LEGE ODSZKODOWANIA sp. z o.o.

Zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.Urz.UE.L.2016 Nr 119, str. 1), informujemy że:

I. Administratorem Pana/Pani danych osobowych lub danych osobowych osoby, której dane dotyczą będzie EX LEGE ODSZKODOWANIA sp. z o.o. 41-219 Sosnowiec Ul.Kosynierów 44.

II. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z profilem działalności EX LEGE ODSZKODOWANIA sp. z o.o..

III. W szczególności dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
Utrzymywania kontaktów osobistych, telefonicznych, pisemnych oraz przez e-mail, służących do bieżącego informowania o realizacji zawartych umów (podstawa prawna art. 6, ust. 1, litera a, RODO);
Wykonywania zawartych umów (podstawa prawna art. 6, ust.1, litera b, RODO);
Podejmowania działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy (podstawa prawna art.6, ust. 1, litera b, RODO);
Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa prawna art. 6, ust. 1, litera c, RODO);
Realizacji obowiązków księgowych oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, gdy sytuacja uzasadnia ich przetwarzanie dla prawnie uzasadnionych interesów EX LEGE ODSZKODOWANIA sp. z o.o. (podstawa prawna art. 6, ust. 1, litera f, RODO);
Działalności marketingowej usług własnych za pośrednictwem podanego przez Pana/ Panią nr telefonu bądź e-mail (podstawa prawna art. 6, ust. 1, litera f, RODO).

IV. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla celów wykonania umowy.

V. Odbiorcą danych jest EX LEGE ODSZKODOWANIA sp. z o.o.. Jednakże w celu prawidłowego wykonania umowy dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom zobowiązanym do naprawienia szkody, do których skierowane zostaną roszczenia w Pana/Pani imieniu, podmiotom wykonującym działalność leczniczą, organom państwowym oraz podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym upoważnionym pracownikom EX LEGE ODSZKODOWANIA sp. z o.o..

VI. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, poprawiania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezgodne z RODO.

VII. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności administratora na rynku jedynie do realizowania celów, do których dane zostały udostępnione.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem biuro@exlege.net.pl