Wypadki w rolnictwie

ex lege wypadki w rolnictwie

Wypadki w rolnictwie to bardzo szerokie zagadnienie. Ustawodawca w związku z dużym ryzykiem, jakie niesie ze sobą praca w gospodarstwie, nakłada na rolnika ustawą z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych obowiązek zawierania umów ubezpieczenia.

Za wypadek przy pracy rolniczej, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:

  • na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym
  • w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego albo w drodze powrotnej
  • podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo w związku z wykonywaniem tych czynności
  • w drodze do miejsca wykonywania tych czynności albo w drodze powrotnej.

Odnośnie wypadków rolniczych zastosowanie ma wiele artykułów Kodeksu Cywilnego m.in. art. 361 k.c., art. 415 k.c., art. 444-447 k.c..

Warto wspomnieć, że o odszkodowanie z OC rolnika mogą się ubiegać:

  • właściciel gospodarstwa rolnego
  • rodzina właściciela oraz osoby pozostające z właścicielem we wspólnym gospodarstwie domowym
  • osoby pracujące na gospodarstwie
  • osoby, które przebywając na terenie gospodarstwa doznały krzywdy nie ze swojej winy.

Zachęcamy Państwa do powierzenia swojej sprawy specjalistom EX LEGE.